ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν  την  υλοποίηση  της δράσης με  τίτλο  «Επιταγή  εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:

1.        να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

2.       να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983  έως 31.12.1995

3.       να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών, οι οποίοι πρέπει:

1.        να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995

2.       να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σκοπός της δράσης:

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η Δράση περιλαμβάνει:

  • Κατάρτιση 80 ώρες
  •  Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών
  • Επιχορήγηση    της    επιχείρησης    που    προβαίνει    στην    πρόσληψη    του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

 Η Αμοιβή είναι:

  • 2.700€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ.
  • 2.400€ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00.

 Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Κατεβάστε την αίτηση για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ εδώ

Κατεβάστε την αίτηση για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας-Μετεδευτεροβάθμιας εδώ

Κατεβάστε την αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος απο τις επιχειρήσεις εδώ

Δείτε Επίσης