ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ: 1
Το πρόγραμμα με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ: 1 απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 72 είναι τηλεκατάρτιση ,οι 74 θεωρία και οι 54 είναι πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ: 2
Το πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ 2» απευθύνεται σε εργαζομένους φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ: 3
Το πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ κωδ 3» απευθύνεται σε εργαζομένους φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.

Δείτε Επίσης