ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013»
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : 2
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4, 5 ,6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ. 1
Tο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» απευθύνετε σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 72 ώρες είναι τηλεκατάρτιση ,74 ώρες είναι θεωρία και οι 54 ώρες πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ. 2
Το πρόγραμμα με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ. 2 απευθύνετε σε εργαζομένους σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης ,εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κωδ. 3
Το πρόγραμμα με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κωδ. 3 απευθύνεται σε εργαζομένους μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ: 4
Το πρόγραμμα με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ: 4 απευθύνεται σε εργαζομένους μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κωδ: 5
Το πρόγραμμα με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ κωδ:5 απευθύνεται σε εργαζομένους μέσης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης , εκ των οποίων οι 60 ώρες είναι τηλεκατάρτιση, οι 60 ώρες είναι θεωρία και οι 80 ώρες είναι πρακτική άσκηση.

Δείτε Επίσης